VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI MID OCEAN BRANDS BV


1. Mid Ocean Brands
1.1 Tyto podmínky se vztahují na veškeré nabídky vydané společností a jménem společnosti Mid Ocean Brands BV, se sídlem a obchodními prostorami v Ede, Nizozemí (IČ 09071860; dále jen „Mid Ocean“), a veškeré dohody uzavřené mezi společností Mid Ocean a jinou stranou (dále jen „kupující“), které umožní společnosti Mid Ocean poskytovat produkty a služby (dále jen „dodávka“) a slouží jako podklady pro právnické úkony týkající se takovýchto dohod.
1.2 Jakékoliv podmínky používané kupujícím nejsou uplatněny. Takové jsou výslovně zamítnuty.

2. Vytvoření dohody
Ústní nabídky a závazky zavazují společnost Mid Ocean až poté a do té míry, kdy a jak je společnost Mid Ocean písemně potvrdí. Veškeré nabídky vydané společností Mid Ocean budou bez závazku, není-li písemně výslovně uvedeno jinak. V případě, že kupující zašle společnosti Mid Ocean prohlášení obsahující nabídku nebo přijetí elektronicky, bude dohoda považována za dosaženou v případě, že společnost Mid Ocean potvrdí prohlášení kupujícího elektronicky.

3. Ceny
3.1 Ceny se odvíjí dle typu a rozsahu dodávky, jak je uvedeno v cenících společnosti Mid Ocean (dále jen „ceníky“). Ceny jsou ex works (Incoterms 2010) a bez DPH.
3.2 Společnost Mid Ocean má právo změnit dohodnuté ceny po uzavření dohody nebo před dodáním v případě jakýchkoliv zvýšení cen výrobních nákladů, jako jsou například výkyvy směnných kurzů, surovin a/nebo mzdových nákladů nebo, v případě jakýchkoliv vládních opatření, pokud takové situace nastaly po dosažení dohody, ale před dodáním zboží.

4. Dodávka
4.1 Není-li písemně výslovně dohodnuto jinak, dodávka bude provedena ex works společností Mid Ocean (Incoterms 2010). Bez ohledu na ustanovení článku 3 bude účtován příplatek za dodávku malého množství produktů, přičemž jsou dodávky malých množství a příplatky uvedené v cenících.
4.2 Kupující je povinen přijmout dodávku, když je mu doručena, a poskytnout společnosti Mid Ocean dostatečnou příležitost, aby tak učinila, a v tomto ohledu se společností Mid Ocean spolupracovat.
4.3 V případě, že kupující odmítne převzít dodávku nebo neposkytne informace nebo instrukce nebo nebude jinak potřebně spolupracovat při převzetí dodávky, bude společnost Mid Ocean oprávněna přijmout veškerá opatření, které považuje za žádoucí v tomto ohledu (například úložiště u třetích stran), na účet a riziko kupujícího, aniž je dotčeno právo společnosti Mid Ocean k uplatnění nároku na kupní cenu nebo stanovený poplatek nebo dodávat třetí osobě. Dodatečné náklady a/nebo škodu vyplývající pro společnost Mid Ocean lze v tomto případě požadovat od kupujícího.
4.4 Veškeré termíny doručení nebo jiné podmínky uvedené společností Mid Ocean jsou pouze orientační a nesmí být považovány za termíny. Pokud není dodávka poskytnuta včas, bez ohledu na to, zda společnost Mid Ocean tak oznámila kupujícímu předem, musí být společnost Mid Ocean prohlášena v prodlení a musí jí být poskytnut termín, který je podle ní přiměřený pro splnění závazků. V případě, že společnost Mid Ocean nedodrží prodloužený termín, je kupující oprávněn odstoupit od dohody jen tehdy, pokud neproběhla žádná dodávka. Společnost Mid Ocean nebude nikdy odpovědná za jakoukoli následnou škodu, která zahrnuje, ale neomezuje se na ztrátu zisku a/nebo náhodné škody v důsledku zpoždění.
4.5 Společnost Mid Ocean může provádět jakékoli učiněné objednávky po částech. V případě, že jsou objednávky provedeny po částech, je společnost Mid Ocean oprávněna fakturovat každou část zvlášť.
4.6 Společnost Mid Ocean má právo účtovat si náklady na balení odděleně. Balení nebudou převzata zpět. V případě, že společnost Mid Ocean musí balení převzít zpět na základě zákonů a/nebo předpisů, náklady spojené s převzetím nebo zpracováním takovýchto balení hradí kupující.

5. Tištěné produkty
5.1 Pokud společnost Mid Ocean obdrží objednávky na produkty, které mají být vytištěny pro kupujícího (dále jen „tištěné produkty“), je kupující povinen dodat přímo reprodukovatelný materiál ve kvalitě, která je podle přiměřeného názoru společnosti Mid Ocean dobrá.
5.2 Společnost Mid Ocean musí předložit korekturní výtisk tištěných produktů (dále jen „korekturní výtisk“) před výrobou těchto produktů pouze v případě a do té míry, že a jak se na tomto obě strany výslovně písemně dohodly při uzavření dohody. V takovýchto případech musí společnost Mid Ocean zaslat kupujícímu korekturní výtisk pro schválení. Kupující oznámí společnosti Mid Ocean jeho schválení nebo neschválení do 24 hodin od obdržení korekturního výtisku.
5.3 Společnost Mid Ocean nepovažuje menší odchylky tištěných produktů od korekturního výtisku, které zahrnují, ale neomezují se na odstíny, loga a/nebo rozměry, za vadu.
5.4 Pokud se sjednala dodací lhůta mezi společností Mid Ocean a kupujícím, je tato lhůta prodloužena o období mezi žádostí kupujícího o vyhotovení korekturního výtisku a dobou schválení korekturního výtisku kupujícím. Korekturní výtisk se považuje za schválený kupujícím v případě, že kupující neuvede svůj nesouhlas ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení korekturního výtisku.
5.5 Veškeré náklady související s prací, kterou společnost Mid Ocean vykoná v rámci tištěných produktů, je kupujícímu fakturována samostatně, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak.
5.6 Společnost Mid Ocean má nárok dodat kupujícímu o 5% více nebo méně tištěných produktů, než je počet uvedený kupujícím v objednávce, a takové účtovat kupujícímu.

6. Textilní produkty
6.1 Pokud společnost Mid Ocean obdrží objednávky na textilní produkty, jejichž barva, typ a velikost a podobně jsou určeny ze strany kupujícího (dále jen „textilní výrobky“), může si kupující objednat vzorek (dále jen „vzorek“) takovýchto výrobků. Objednání vzorku se musí písemně výslovně dohodnout mezi kupujícím a společností Mid Ocean před nebo při uzavření dohody. Kupující musí oznámit společnosti Mid Ocean jeho schválení nebo neschválení do 24 hodin od obdržení vzorku.
6.2 Společnost Mid Ocean nepovažuje menší odchylky textilních produktů od vzorku, které zahrnují, ale neomezují se na barvu, velikost a/nebo loga, za vadu.
6.3 Vzorek se považuje za schválený kupujícím v případě, že kupující neuvede svůj nesouhlas ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení vzorku.
6.4 Bez ohledu na ustanovení článku 11 se veškeré možné nároky na to, že produkty dodané kupujícímu nejsou v souladu s dohodou, promlčují v případě, že si kupující objednal vzorek a schválil ho v souladu s články 6.2 a 6.3.
6.5 Veškeré náklady související s prací, kterou společnost Mid Ocean vykoná v rámci textilních produktů, je kupujícímu fakturována samostatně, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak.

7. Platební podmínky 7.1 Kupující je povinen provést platbu do 30 dnů od data faktury. Kupující nemá nárok na odpočet, pozastavení nebo vyrovnání.
7.2 Aniž by byla dotčena práva připadající společnosti Mid Ocean, které vyplývají ze zákona nebo dohody, je kupující v prodlení a veškeré nároky společnosti Mid Ocean jsou okamžitě splatné v případě, že kupující nezaplatil jakoukoli dlužnou částku v platební lhůtě stanovené v článku 7.1. V takovémto případě má společnost Mid Ocean nárok také na úroky v zákonné výši (které jsou použitelné pro obchodní dohody) a k tomu dvě procenta na dlužné částky až do okamžiku úplného zaplacení.
7.3 Pokud kupující neprovede opodstatněný komentář k výši faktury písemně do sedmi dnů od data vystavení faktury, je tato částka považována za schválenou.
7.4 Pokud kupující neprovede včasné platby, veškeré přiměřené náklady (za výběr) hledající kompenzaci mimo soud, které zahrnují v každém případě náklady na agentury vymáhající dluhy, soudní úředníky a právníky ve výši minimálně 15 % z celkové dlužné částky, nejméně však 500 EUR bez DPH, hradí kupující, aniž by byla dotčena ostatní práva připadající společnosti Mid Ocean podle právních předpisů nebo těchto všeobecných obchodních podmínek.
7.5 Kupující je povinen uhradit veškeré náklady, které vznikly společnosti Mid Ocean ve vztahu k soudnímu řízení, v němž byl rozsudek zcela nebo do značné míry vynesen proti kupujícímu. Tyto náklady v každém případě zahrnují náklady na externí odborníky, soudní úředníky a právníky a podobně.

8. Prohlášení o shodě
8.1 Pokud jde o hmotnost, velikost, počet, barvu, koncentraci, složení, relativní hustotu, může se dodávka odchýlit o 5 % od dohodnutého.
8.2 Vzorky a modely slouží pouze jako indikace. Kupující nemůže vyvozovat žádná práva z ilustrací v katalozích společnosti Mid Ocean a/nebo jiných reklamních nebo propagačních materiálech.

9. Povolení a podobné dokumenty
9.1 Kupující ponese na své náklady a riziko odpovědnost za včasné získání všech povolení, koncesí a/nebo licencí a podobně ve správné formě, které jsou požadované pro doručení dodávky společností Mid Ocean a pro plnění závazků společnosti Mid Ocean.

10. Výhrada vlastnictví
10.1 Vlastnictví dodávky se převádí na kupujícího po obdržení platby v plné výši. Nebezpečí škody se převádí v okamžiku doručení.
10.2 Dokud se vlastnictví dodávky nepřevede na kupujícího, není kupující oprávněn zastavit produkty nebo poskytnout jakékoli třetí straně jakékoli právo ve vztahu k nim.
10.3 Kupující je povinen pečlivě uchovávat dodané produkty podléhající výhradě vlastnictví jako zřetelný majetek společnosti Mid Ocean. Je rovněž povinen takovéto produkty přiměřeně pojistit. Kupující je povinen zastavit jakékoli z jeho nároků na základě tohoto pojištění společnosti Mid Ocean na první požádání této společnosti jako dodatečné zabezpečení nároků společnosti Mid Ocean v souvislosti s kupujícím.
10.4 V případě, že kupující nesplní jakoukoli povinnost ke společnosti Mid Ocean nebo této společnosti dává opodstatněné důvody obávat se, že tyto povinnosti v budoucnu nesplní, je společnost Mid Ocean oprávněna odejmout dodané produkty podléhající výhradě vlastnictví, aniž je dotčeno právo domáhat se dalších škod. Kupující se zavazuje spolupracovat. Veškeré náklady spojené s odnětím hradí kupující.

11. Stížnosti
11.1 Při dodání je kupující povinen zkontrolovat, zda je dodávka v souladu s dohodou. V případě, že zaznamená jakékoli vady a/nebo nedostatky, je kupující povinen o tom neprodleně písemně informovat společnost Mid Ocean s uvedením závažných důvodů. Kupující je povinen oznámit společnosti Mid Ocean jakékoli neviditelné závady do dvou dnů po jejich zjištění a v každém případě do dvou dnů od okamžiku, kdy by kupující měl takové závady v přiměřenosti objevit.
11.2 Po podání výše uvedené stížnosti společnosti Mid Ocean je od kupujícího vyžadována veškerá spolupráce se společností Mid Ocean při zjišťování, zda je stížnost oprávněná. V případě, že se reklamace kupujícího ukáže jako neopodstatněná, jsou náklady na prověřování hrazeny kupujícím.
11.3 Pokud společnost Mid Ocean zjistí, že se jí týká závada nebo nedostatek, který byl oznámen ze strany kupujícího včas, musí společnost Mid Ocean podle svého uvážení nahradit vadné produkty, dodat chybějící produkty nebo splatit nebo zaplatit, a to zcela nebo zčásti, účtovanou částku v souvislosti s vadnou položkou. Pokud se společnost Mid Ocean rozhodne vrátit kupní cenu (nebo její část), kupující musí nejprve vrátit vadné produkty společnosti Mid Ocean.
11.4 Kupující nemůže v žádném případě uplatnit nárok vůči společnosti Mid Ocean v případě, že produkty byly při dodání zcela nebo zčásti spotřebovány, zpracovány nebo sloučeny s jinými produkty.
11.5 Jakékoli právo na odstoupení od dohody vyprší: a) pokud není oznámení provedeno včas v souladu s článkem 11.1, nebo b) 12 měsíců po doručení (6 měsíců v případě produktů bez elektronických součástek).

12. Vyšší moc
12.1 V případě, že dodávka není uskutečnitelná zcela nebo zčásti z důvodu vyšší moci, je společnost Mid Ocean oprávněna pozastavit dodávku. Pokud tato doba trvá nebo se očekává, že potrvá déle než tři měsíce, je společnost Mid Ocean oprávněna pozastavit nebo zrušit dohodu, aniž by v tomto případě musela zaplatit náhradu škody.
12.3 Společnost Mid Ocean definuje „vyšší moc“ v každém případě, ale ne výlučně, jako veškeré okolnosti, v jejichž důsledku nemůže společnost Mid Ocean přiměřeně dodržet dohodu. Tyto okolnosti zahrnují dopravní problémy, jakákoli (i částečná) prodlení dodavatelů společnosti Mid Ocean, jakákoli (i částečná) prodlení třetích stran zapojených společností Mid Ocean do provedení dohody, omezující vládní opatření včetně neobdržení požadovaného povolení jakékoli povahy, poruchu nebo přerušení provozu jakékoli veřejné služby, poruchu, přerušení nebo ukončení dodávek surovin, polotovarů a/nebo konečných výrobků i veškeré okolnosti, které společnost Mid Ocean nemůže předvídat a ovlivnit.

13. Odpovědnost
13.1 Společnost Mid Ocean je odpovědná pouze za škody, které jsou důsledkem úmyslu nebo hrubé nedbalosti z její strany nebo které jsou uvedené v článku 11.3.
13.2 Společnost Mid Ocean neručí za jakékoli následné škody nebo ušlý zisk kupujícího.
13.3 Kupující je povinen plně zajistit společnost Mid Ocean v souvislosti s veškerými nároky souvisejícími s jakýmikoli dodanými produkty nebo službami poskytnutými kupujícímu, které prosazují třetí strany vůči společnosti Mid Ocean z jakéhokoli důvodu.

14. Poskytování služeb
14.1 V případě, že se společnost Mid Ocean zavazuje poskytovat služby v souvislosti s dohodou, musí je vykonávat se svědomitostí řádného dodavatele. Společnost Mid Ocean však nezaručuje výsledek služeb, které mají být poskytnuty.
14.2 Pokud je včasná stížnost v souvislosti s poskytovanými službami nebo službami, které májí být poskytnuty, oprávněná, společnost Mid Ocean musí pouze dle svého uvážení opravit závadu, opětovně službu poskytnout nebo zcela nebo zčásti splatit částku účtovanou v souvislosti se službou podle svého přiměřeného názoru nebo tuto částku zcela nebo zčásti vrátit.
14.3 Veškeré nároky v souvislosti s jakýmikoli poskytovanými službami zanikají nejpozději do pěti pracovních dnů po poskytnutí daných služeb nebo poté, co měly být poskytnuty, nebo po době, která vyplývá z dohody.
14.4 Ustanovení článku 13 se vztahují rovněž na jakoukoli odpovědnost v souvislosti se službami, které mají být poskytnuty společností Mid Ocean, nebo v souvislosti s jakýmikoli službami již společností poskytnutými. V tomto rámci se odkaz v článku 13.1 na článek 11.3 považuje za odkaz na článek 14.2.

15. Práva duševního vlastnictví
15.1 Společnost Mid Ocean prohlašuje v jí přiměřeně známém rozsahu, že dodávka neporušuje práva duševního vlastnictví třetích stran. Práva a autorská práva k duševnímu vlastnictví všech softwarů, výkresů, specifikací, know-how a dalších informací (v nejširším smyslu slova) poskytovaných společností nebo jménem společnosti Mid Ocean nese společnost Mid Ocean. Kupující nesmí kopírovat žádný takový software, výkresy, specifikace, know-how a další informace společnosti Mid Ocean bez jejího písemného svolení.
Kupující je povinen zachovávat přísnou mlčenlivost s ohledem na veškeré informace a know-how získané od společnosti Mid Ocean a kupující nesmí sdělovat žádné takové informace a know-how třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mid Ocean. Kupující rovněž nesmí tyto informace a know-how využít v jiných případech, než jsou výslovně písemně stanovené na základě dohody, na kterou se tyto všeobecné obchodní podmínky vztahují.
15.2 Kupující nesmí kopírovat žádné výkresy, software, stereotypy, šablony, nástroje atd., i kdyby byly vyrobeny ve spolupráci s nebo pro kupujícího, a zboží vyrobené s jejich použitím bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mid Ocean nebo je používat jiným způsobem, než je výslovně stanoveno písemně na základě dohody, na kterou se tyto všeobecné obchodní podmínky vztahují. Jakékoli šablony a/nebo nástroje atd. zůstanou nadále majetkem společnosti Mid Ocean, i kdyby byly vyrobeny na základě objednávky kupujícího a/nebo byly výrobní náklady účtovány kupujícímu.
Pokud jakákoli práva duševního vlastnictví vzniknou a/nebo se vytvoří v průběhu provádění dohody, na kterou se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, pak veškerá taková práva připadnou společnosti Mid Ocean a kupující je převede na společnost Mid Ocean v nezbytném rozsahu.
15.3 Kupující zajistí společnost Mid Ocean proti veškerým nárokům třetích stran vyplývajících z porušení práva duševního vlastnictví, pokud jde o výrobu, dodávky nebo používání produktu nebo služby dodané nebo poskytnuté podle specifikace kupujícího. Taková náhrada škody platí i v případě, že společnost Mid Ocean změní stávající položku nebo práci na pokynech kupujícího.

16. Stažení z oběhu
16.1 Kupující se zavazuje, že poskytne společnosti Mid Ocean veškerou spolupráci v případě, že se společnost Mid Ocean rozhodne z jakéhokoli důvodu stáhnout veškeré prodané dodávky z trhu nebo sdělit upozornění kupujícím a/nebo konečným uživatelům v souvislosti s dodávkami (dále jen „stažení z oběhu“).
16.2 Kupující je povinen při prvním požádání společností Mid Ocean prodat a vrátit této společnosti veškeré dodané produkty, které má na skladě, výměnou za náhradu ceny účtované kupujícímu, pokud se tak společnost Mid Ocean rozhodne v rámci stažení z oběhu.
16.3 Kupující je povinen poskytnout společnosti Mid Ocean veškeré informace včas s cílem umožnit společnosti Mid Ocean včas upozornit kupující a/nebo konečné uživatele na stažení z oběhu.
16.4 Kupující je povinen organizovat svou obchodní činnost takovým způsobem, aby bylo možné informace uvedené v předchozích odstavcích poskytnout. Ustanovení uvedené ve směrnici 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků budou v tomto ohledu považována za základní.

17. Pozastavení a zánik
Aniž by byla dotčena práva společnosti Mid Ocean na základě zákona v případě, že kupující nesplní některou z povinností, pokud jde o společnost Mid Ocean, nebo se tato společnost obává, že kupující nemusí splnit své závazky v budoucnu a kupující není schopen poskytnout dostatečnou záruku splnění svých závazků na první požádání společnosti Mid Ocean, má tato společnost právo pozastavit (další) vykonání dohody nebo dohod uzavřených s kupujícím nebo takovou dohodu nebo dohody zcela nebo zčásti zrušit. Taková práva a pravomoci v každém případě rovněž připadnou společnosti Mid Ocean v jednom nebo několika z těchto případů: kupující změní svou strukturu podnikání, řízení v rámci podnikání kupujícího se změní, zboží kupujícího je připojeno, kupující požádá o pozastavení plateb, vyhlásí konkurz nebo jinak ztratí volné nakládání se svými aktivy, ukončí svou činnost, zemře nebo v případě, že je kupující společnost, zanikne. Jakékoli právo kupujícího na pozastavení je vyloučeno.

18. Rozhodné právo a spory
18.1 Na veškeré dohody mezi společností Mid Ocean a kupujícím se vztahuje nizozemské právo. Použitelnost Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena.
18.2 Veškeré spory budou řešeny u příslušného soudu v Amsterdamu v případě, že se kupující nachází v některém z členských států Evropské unie nebo v Polsku, Norsku, Švýcarsku nebo na Islandu na začátku jakéhokoli řízení. Výše uvedené neovlivní právo společnosti Mid Ocean předložit spor k soudu, který by měl soudní pravomoc mimo výše zmíněné. Pokud se kupující nenachází v členském státě Evropské unie nebo v Polsku, Norsku, Švýcarsku nebo na Islandu na začátku řízení, spory budou řešeny na základě rozhodčího řízení v souladu s pravidly nizozemského Arbitrážního institutu (Nederlands Arbitrage Instituut nebo „NAI“). Rozhodčí řízení proběhne v nizozemském jazyce v Amsterdamu, Nizozemsko, a to třemi rozhodci.