Předpisy - nejčastější dotazy

Prohlášení o shodě (DoC) je písemné prohlášení, které prokazuje splnění požadavků EU týkajících se produktu. Jedná se o podepsaný dokument, který uvádí, že produkt splňuje požadavky směrnic, které se na něj vztahují. Rovněž umožňuje odpovědnému orgánu zjistit, kdo je za produkt odpovědný. Protokol o zkoušce je výstupem zkoušek zajištění kvality, které budou provedeny s cílem zajistit, aby položka splňovala evropská kvalifikační kritéria. Protokol ukazuje výsledek testu.
Naše produkty splňují přísná evropská bezpečnostní, zdravotní a ekologická nařízení. Abychom toto mohli zajistit, provádíme potřebné testy a výsledky těchto testů jsou Vám k dispozici.
Ne. Evropské předpisy jsou nadřazeny předpisům členských států. Evropské předpisy platí pro všech 27 států unie. Z tohoto důvodu nemohou jednotlivé státy vyžadovat vlastní předpisy, které by byly v rozporu s předpisy Evropské unie.
Jděte na náš webshop, vyhledejte potřebný předmět a z rolovací nabídky která je níže vyberte záložku DOCUMENTATION.
Testujeme naše produkty již během výroby, takže můžeme udělat úpravy v případě potřeby. Konečné testy se provádí až na hotový předmět. To zajišťuje, že do Evropy dopravujeme plně schválený produkt. Protokoly o testování jsou platné do doby, než se změní výrobek, výrobní metoda nebo platné právní předpisy. Pak je povinná opakovaná zkouška nově vyrobeného výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nedošlo k žádným změnám ve výrobě výrobku, není třeba provádět opakovanou zkoušku. Společnost midocean však stanoví vlastní politiku týkající se přijatelného stáří protokolu: U rizikových položek obnovujeme protokol o zkoušce každé dva roky. U položek s nízkým rizikem každé 3 roky.
Ano, všechny naše testy na našem webu jsou volně k použití.
Produktová shoda se týká výhradně produktu samotného a zajišťuje, že produkt je bezpečný. Sociální shoda je cesta jak zlepšit pracovní podmínky lidí, kteří pracují v továrnách, které výrábějí naše produkty. Pro nás je tato shoda velmi důležitá, ačkoliv není zákonem vyžadována.
Není vyžadována zákonem a není nutnost mít sociální shodu. Ale vzhledem k tomu, že 90% našich produktů je vyráběno v Číně, kde jsou zákony ochraňující pracovníky slabé nebo nejsou vyžadovány, považujeme za naší povinnost tyto sociální podmínky pro pracovníky vyrábějící naše produkty kontrolovat.
Etický audit měří kulturní chování organizace a určuje, do jaké míry jsou její hodnoty zakomponovány do jejích zaměstannců a do jejích procesů. Toto je kontrolní část politiky dodržování sociálních předpisů. Ve společnosti Midocean používáme audity programu amfori BSCI.
Iniciativa Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) je obchodní iniciativou pro společnosti, které se zavázaly zlepšovat pracovní podmínky v továrnách po celém světě. Etický kodex amfori BSCI je soubor hodnot a principů, které se všechny společnosti zúčastněné na Amfori BSCI a jejich obchodní partneři zavázali k implementaci v dodavatelském řetězci.
Nejdůležitější principy jsou: žádná dětská práce, žádná diskriminace ale etické obchodní chováné.
Pro nás jako pro společnost je velmi důležité obchodovat s továrnami, kde jsou dodržovány pracovní podmínky a národní zákony. Tyto hodnoty a principy podporuje i amfori BSCI.
Máme podepsanou smlouvu o spolupráci, kterou Vám na vyžádání poskytneme.
Ne, amfori BSCI nedělá certifikace, ale audity. Továrna, který produkt vyrábí, bude auditována. Výsledek bude zveřejněn ve zprávě.
Ano, tuto informaci Vám na vyžádání poskytneme. Kontaktujte našeho obchodního zástupce.
Naše účast se společností amfori BSCI začala v únoru 2016 a v našem dodavatelském řetězci provádíme plánované zavádění auditů. K dnešnímu dni se 56 % našich výrobků vyrábí v továrnách s auditem amfori BSCI. Pokud dodavatel nesplní požadavky na audit, vytvoří se plán zlepšení a dodavateli bude stanovena lhůta k provedení těchto zlepšení. Během tohoto procesu jim poradíme a pomáháme jim všude tam, kde je třeba dosáhnout požadovaných vylepšení nebo systémových změn. Poté se provede nový audit za účelem registrace a porovnání výsledků s počátečním navrhovaným zlepšením a posouzení, pokud jsou vyžadována další opatření. Midocean aktivně spolupracuje s našimi dodavateli, aby jim pomohl zlepšit pracovní postupy a podmínky jejich zaměstnanců ve prospěch všech v dodavatelském řetězci.
Ne, jsme účastníkem amfori BSCI a zavázali jsme se k Kodexu chování amfori BSCI. Pamatujte, že v téměř všech případech je CoC založeno na stejných dohodách. V případě potřeby vám můžeme poskytnout Kodex chování BSF amfori nebo smlouvu o spolupráci.